กติกาสนามแข่งขันของกีฬาตะกร้อ

กีฬาตะกร้อในสมัยนั้นโดยคงยังไม่มีสนามที่เป็นหลักเป็นแหล่งใช้ในการแข่งขัน แต่ก็ด้วยระยะเวลาที่เปลี่ยนมีการพัฒนาในหลายๆด้านเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ ทำให้มีกติกาของสนามที่ใช่แข่งขันเพิ่มเข้ามา แน่นอนว่ามันช่วยให้การแข่งขันมีกฎเกณฑ์มากขึ้น

โดยกติกาที่เกี่ยวกับสนามแข่งขันมีหลายข้อที่ตั้งขึ้น โดยแต่ละข้อต้องเป็นไปตามหลักความเป็นจริงของสนามที่ใช้แข่งทุกข้อ ซึ่งกติกาสนามแข่งขันมีดังนี้

  • พื้นของสนามมีความยาว 13.40 เมตร กว้าง 6.10 เมตร มีความสูงจากพื้น 8 เมตร ต้องไม่มีสิ่งกีดขว้างใดๆบนสนาม และพื้นสนามควรเป็นปูน หรือพื้นเรียบ หลีกเลี่ยงการใช้สนามหญ้าหรือสนามทราย
  • เส้นสนาม เส้นสนามทุกเส้นต้องไม่กว้างกว่า 4 เซนติเมตร และเส้นสนามทุกเส้นต้องห่างจากสิ่งกีดขวาง 3 เมตร
    เส้นกลาง มีความกว้าง 2 เซนติเมตร
  • เส้นเสี้ยววงกลม ที่มุมสนามของแต่ละด้านตรงเส้นกลางให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่กึ่งกลางของเส้นกลางตัดกับขอบด้านในของเส้นข้าง มีรัศมี 90 เซนติเมตร ให้ตีเส้นขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร นอกเขตรัศมี 90 เซนติเมตร
    วงกลมเสิร์ฟ มีรัศมี 30 เซนติเมตร วัดจากเส้นกึ่งกลางของสนามไปด้านหลัง 2.45 เมตร วัดจากขอบด้านนอกไปด้านในสนาม 3.05 เมตร เส้นมีขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร
  • สนามที่ใช้ในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างจากสมัยก่อนไปมาก ทั้งพื้นสนาม ทั้งขอบเขตสนามทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬา และโค้ช ทั้งหลายต้องศึกษาเพื่อเป็นความรู้ในเรื่องสนาม เป็นประโยชน์แก่ทีมของตนเอง